Benesse Top Pagesitemap
Caring for your well-being and creating it with you Benesse Corporation
GTECคืออะไรเนื้อหาของแบบทดสอบและการประเมินผลคะแนนการบริการให้คำปรึกษาติดต่อสอบถาม
เนื้อหาของแบบทดสอบ เนื้อหาของแบบทดสอบและการประเมินผลคะแนน
เป็นการวัดในหลายด้านของทักษะทั้ง 4 ด้านคือ "การฟัง" "การอ่าน" "การเขียน" "การพูด"
การทดสอบของ GTEC ได้ทำการตามลำดับโดย listening Reading Writing Speaking ในทักษะแต่ละด้านประกอบไปด้วยหลายส่วนคือ Part A ถึงPart C หรือถึงPart D เพื่อให้สามารถวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษได้ในหลายๆด้าน
ทักษะ 4 ด้าน Part A Part B Part C Part D
Listening
ข้อสอบแบบอธิบายภาพถ่าย/ข้อสอบแบบอธิบายภาพประกอบ
บนพื้นฐานของ (รูปถ่าย/รูปภาพ 1 รูป) ซึ่งเป็นข้อมูลจากการมอง จะทำการวัดความสามารถในการแยกฟังหลายประโยคง่าย ๆ ภาษาอังกฤษซึ่งอธิบายสถานการณ์ สภาพ และเหตุการณ์เกี่ยวกับรูปนั้น ๆ
ข้อสอบบทโต้ตอบการสนทนา

ทำการวัดความสามารถในการตัดสินใจ และการโต้ตอบทางภาษาอังกฤษโดยมิได้เตรียมตัวในเวลาทันท่วงที ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดได้ล่วงหน้า
ข้อสอบความเข้าใจเนื้อหาสำคัญ

วัดทักษะที่เหมาะสมในการเลือกข้อมูลที่จำเป็นและตัดสินใจในการตอบคำถามที่ถูกต้องจากการฟังข้อความที่ยาวในระดับหนึ่ง เพื่อใช้ในการตอบคำถามที่ได้มาก่อนล่วงหน้า
--
วัดทักษะ "การฟัง" ในหลายๆด้าน เช่นความเร็วในการตอบสนอง การเลือกข้อมูล และความเข้าใจในเนื้อหาสำคัญ เป็นต้น
Reading
ข้อสอบคำศัพท์และไวยากรณ์

วัดความสามารถในการทำความเข้าใจในการเชื่อมต่อข้อความในประโยคระดับง่ายและตัดสินใจเลือกใช้คำศัพท์และไวยากรณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมที่สุด
ข้อสอบการอ่านอย่างเร็ว - ความเข้าใจเนื้อหาสำคัญ
วัดความสามารถในการเข้าใจเนื้อหา และจุดสำคัญของข้อความที่สั้นโดยเปรียบเทียบ (150 คำ)
ข้อสอบทำความเข้าใจข้อความยาว

วัดความสามารถในการเข้าใจเนื้อหาที่สำคัญและจุดสำคัญของรายละเอียดย่อยต่างๆ และสามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีความจำเป็นจากข้อความที่มีความยาวพอสมควร (350 คำ)
--
วัดทักษะการอ่านจากหลายๆด้านโดยเริ่มจากทักษะในระดับล่าง
Writing
ข้อสอบเขียนข้อความสั้น และโน้ตย่อ

วัดสามารถที่จำเป็นโดยดูจากการเขียนโน้ตย่อ จะดูว่าสามารถเลือกใช้คำศัพท์ - ข้อความที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่กำหนดให้หรือไม่
ข้อสอบการเขียน
อีเมล - ข้อความขนาดกลาง
วัดความสามารถที่จำเป็นในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารหรือการแก้ปัญหาโดยข้อความภาษาอังกฤษ โดยเขียนอีเมล ซึ่งเป็นการถ่ายทอดข้อมูลแบบง่าย
ข้อสอบการเขียนรายงาน

วัดความสามารถในการอธิบายโดยข้อความ การแสดงความคิดเห็น และการกำหนดโครงสร้างข้อความภาษาอังกฤษตามหัวข้อที่เกี่ยวกับธุรกิจ โดยมีการใช้ภาพและรูปถ่ายประกอบ
--
วัดทักษะจริงใน "การเขียน" โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับชิวิตประจำวัน และธุรกิจ
Speaking
การออกเสียง จังหวะ และการเน้นเสียง

วัดทักษะทางการพูดพื้นฐาน รวมทั้งการออกเสียง การเน้นเสียง โดยให้อ่านข้อความภาษาอังกฤษที่กำหนดให้
ข้อสอบการจำลองบทสนทนา

วัดความสามารถในการใช้คำศัพท์ – ข้อความ ความถูกต้องของไวยากรณ์ ในวิธีการสื่อสาร โดยการจำลองสถานการณ์บทสนทนาโดยใช้วีดีโอ
ข้อสอบการเล่าเรื่องราว

บันทึกเสียงอธิบายเฟรม 9 เฟรมของการ์ตูนภายในเวลา 1 นาที เพื่อวัดความสามารถโดยรวมในการอธิบาย และ การกำหนดโครงสร้างข้อความภาษาอังกฤษอย่างมีเหตุผล
ข้อสอบการนำเสนองานสั้นๆ

วัดความสามารถโดยรวมในการอธิบายโดยการพูด และการกำหนดโครงสร้างข้อความภาษาอังกฤษ ตามหัวข้อที่เกี่ยวกับธุรกิจ โดยมีการใช้ภาพและรูปถ่ายประกอบ
วัดทักษะตั้งแต่ การออกเสียงจนถึง "การพูด" ในสถานการณ์จริง
To Page Top
เนื้อหาของแบบทดสอบ
ตัวอย่างของแบบทดสอบ
การประเมินผลคะแนน
การรายงานผลคะแนน
Privacy © Benesse Corporation 2004. All rights reserved.
ห้ามมิให้นำภาพประกอบ, รูปถ่าย, เสียง, ข้อความ, และเนื้อหาใดๆบนโฮมเพจแห่งนี้ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Benesse