Benesse Top Pagesitemap
Caring for your well-being and creating it with you Benesse Corporation
GTECคืออะไรเนื้อหาของแบบทดสอบและการประเมินผลคะแนนการบริการให้คำปรึกษาติดต่อสอบถาม
การประเมินผลคะแนน เนื้อหาของแบบทดสอบและการประเมินผลคะแนน
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่รู้ได้จากคะแนน
ผลของ GTECจะมีผลคะแนนเต็ม 1000 คะแนน คะแนนที่ประเมินได้นี้จะทำให้สามารถรู้ระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ รายการ can do แบ่งตามระดับถูกแสดงดังต่อไปนี้
คะแนน ระดับ เนื้อหาความสามารถ
1000

800
ระดับผู้เชี่ยวชาญ
อยู่ในระดับที่ไม่ว่าสถานการณ์เป็นแบบไหนก็สามารถใช้ภาษาอังกฤษโดยมีความมั่นใจ เช่น การต่อรอง การนำเสนอ และการบริหารโดยใช้ภาษาอังกฤษ
800

600
ระดับที่สามารถรับตำแหน่งสู่ต่างประเทศ
ระดับที่สามารถรับตำแหน่งสู่ต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่วโดยไม่มีปัญหาใหญ่ทั้งในการใช้ชีวิตประจำวัน และในหน้าที่การงาน (แนะนำสำหรับ 650ขึ้นไป)
600

475
ระดับสามารถไปทำงานชั่วคราวต่างประเทศ
สามารถไปทำงานชั่วคราวต่างประเทศในงานที่รับผิดชอบ และงานที่ให้ไปรับผิดชอบเกี่ยวกับต่างประเทศ
475

350
ระดับผู้ที่สามารถไปเที่ยวต่างประเทศได้
สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถไปเที่ยวต่างประเทศส่วนตัวได้
350
ระดับผู้เริ่มต้นอย่างแท้จริง
ระดับผู้เริ่มต้น ในสถานการณ์ที่จำกัด จะสามารถเข้าใจคู่สนทนาบางส่วน สามารถอธิบายให้คู่สนทนาเข้าใจได้โดยวลีที่ง่าย ๆ
To Page Top
สามารถเข้าใจระดับความสามารถโดยง่าย แบ่งตามทักษะ 4 ด้าน
GTECแยกการประเมินผลคะแนนแบ่งตามทักษะทั้ง 4 ด้าน ทำให้สามารถรู้ถึงระดับความสามารถตามคะแนนจากแต่ละส่วน โดยแบ่งตามตารางด้านล่าง ในการใช้บริการของ GTEC เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาทักษะให้ดีขึ้น การประเมินผลคะแนนโดยแยกเป็นความสามารถในแต่ละด้านนี้จะใช้เป็นบรรทัดฐานในการตั้งเป้าหมาย
คะแนน การฟัง การอ่าน การเขียน การพูด
250 สามารถเข้าใจแม้กระทั่งการถกเถียงที่สลับซับซ้อนอย่างเพียงพอ ในการประชุมโดยใช้ภาษาอังกฤษ เป็นต้น ความสามารถในการอ่านสูงมาก อยู่ในสถานะที่สามารถอ่าน หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และบทความเชิงวิชาการที่สลับซับซ้อนได้ อยู่ในระดับที่สามารถจัดทำรายงานที่ซับซ้อน บทความเชิงวิชาการ ต้นฉบับการนำเสนอ และข้อความประชาสัมพันธ์ที่เป็นทางการได้ อยู่ในระดับที่ไม่ว่าสถานการณ์จะยากเพียงใดก็สามารถใช้ภาษาอังกฤษโดยมีความมั่นใจ
240
230
220
210 สามารถอ่าน หนังสือพิมพ์ นิตยสาร เมลที่เกี่ยวกับงาน และบทความเชิงวิชาการ ได้เร็ว และสามารถเข้าใจได้ สามารถเขียน รายงาน อีเมล บันทึก ข้อความที่ซับซ้อนเล็กน้อยได้โดยไม่มีปัญหา อยู่ในระดับที่สามารถทำการถกเถียงเรื่องราวที่ซับซ้อน การนำเสนอ และการกล่าวสุนทรพจน์ได้
200
190 ไม่มีปัญหาใหญ่ในการเข้าใจเนื้อหาของคู่สนทนา ทั้งในการประชุมโดยใช้ภาษาอังกฤษ และการพูดคุยทางโทรศัพท์
180 สามารถอ่าน หนังสือพิมพ์ นิตยสาร เมลที่เกี่ยวกับงาน และบทความเชิงวิชาการ ได้และสามารถเข้าใจได้โดยไม่มีปัญหาใหญ่ สามารถเขียน รายงาน อีเมล บันทึก ข้อความทั่วๆไปได้โดยไม่มีปัญหาใหญ่ อยู่ในระดับที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั่วไปในงาน เช่น การบริหาร การถกเถียง และการต่อรอง ได้
170 สามารถเข้าใจส่วนสำคัญในการประชุมโดยใช้ภาษาอังกฤษแต่ยังคงมีส่วนที่ไม่เข้าใจอยู่บ้าง
160
150 เป็นเรื่องที่ยากในการประชุมโดยใช้ภาษาอังกฤษ แต่ถ้าเป็นการสนทนาในระดับการท่องเที่ยว การซื้อของ จะไม่มีปัญหาในการเข้าใจ ถ้าเป็นอีเมลและข้อความปกติที่เกี่ยวกับงานจะสามารถอ่านได้ แต่ถ้าซับซ้อนต้องใช้เวลา อยู่ในระดับที่สามารถให้คำแนะนำง่าย ๆ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้อยู่ในระดับเดียวกันได้ และสามารถถามเกี่ยวกับรายการอาหารแนะนำในร้านอาหารได้
140 สามารถเขียน อีเมล บันทึก ที่ใช้ภาษาอังกฤษที่ไม่ยากได้
130 อยู่ในระดับที่พอจะสามารถรับรู้สิ่งที่คู่สนทนาพูด ในการจองโรงแรม ร้านอาหาร และการซื้อของ ถ้าเป็นข่าวที่สนใจในหนังสือพิมพ์ และ อีเมลและข้อความง่าย ๆ จะสามารถอ่านได้ แต่ถ้าซับซ้อนต้องใช้เวลา อยู่ในระดับที่สามารถ่ายทอดความตั้งใจโดยใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว การซื้อของ และการจองเป็นต้น โดยไม่มีปัญหา
120 สามารถเขียน
อีเมลและข้อความง่ายๆ เช่น ข้อความขอร้อง แต่ถ้าซับซ้อนจะรู้สึกถึงความยาก
110 ในสถานการณ์เช่น การท่องเที่ยว สามารถเข้าใจสิ่งที่คู่สนทนาพูดประมาณครึ่งหนึ่ง ถ้าเป็น อีเมลและข้อความง่าย ๆ ที่เป็นของส่วนตัวจะสามารถอ่านได้ แต่ถ้าซับซ้อนจะรู้สึกยาก อยู่ในระดับที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในกรณีที่มีรูปแบบแน่นอน เช่น การจองทางโทรศัพท์ และการซื้อของ เป็นต้น
100 สามารถเขียน
อีเมลและข้อความที่มีต้นแบบได้ แต่ถ้าซับซ้อนจะรู้สึกถึงความยาก
90 สำหรับประโยคง่าย ๆ จะสามารถเข้าใจได้แต่ อยู่ในสถานะที่ไม่สามารถตามการสนทนาได้ ถ้าเป็น อีเมลและข้อความง่าย ๆ ที่เป็นของส่วนตัวจะสามารถอ่านได้ แต่ถ้าซับซ้อนจะยากมาก สามารถสั่งอาหารในร้านอาหารได้แต่ ในบางกรณีก็อาจเกิดความยากได้
80 ข้อความง่าย ๆ เช่น การเขียนคำขอบคุณและโน้ตย่อจะรู้สึกถึงความยากบ้างแต่ก็เขียนได้้
70 สามารถอ่านป้ายประกาศหรือโน้ตย่อง่าย ๆ ได้ เป็นระดับผู้เริ่มต้นใช้ภาษาอังกฤษ จะเกิดความยากขึ้นแม้จะเป็นการพูดภาษาอังกฤษที่ง่ายๆ
60 สามารถเขียนข้อความสั้นที่เกี่ยวกับการแจ้งข้อผิดพลาดและการทักทาย ๆ 1-2 บรรทัดได้
50 สำหรับศัพท์และประโยคง่าย ๆถ้าพูดช้า ๆ จะพอสามารถเข้าใจได้
40
30
20
10
0
ข้อควรระวัง1: 
คำบรรยายความสามารถในการใช้งานภาษาอังกฤษข้างต้น เป็นผลจากการสำรวจโดยแบบสอบถามจากผลคะแนนโดยนักธุรกิจในระดับโลก โดยความร่วมมือของ สถาบันของ Berlitz Corporation 500 แห่งใน 60 ประเทศทั่วโลก
To Page Top
เนื้อหาของแบบทดสอบ
ตัวอย่างของแบบทดสอบ
การประเมินผลคะแนน
การรายงานผลคะแนน
Privacy © Benesse Corporation 2004. All rights reserved.
ห้ามมิให้นำภาพประกอบ, รูปถ่าย, เสียง, ข้อความ, และเนื้อหาใดๆบนโฮมเพจแห่งนี้ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Benesse